අනුෂ්කා – 01

මගේ නම අනුෂ්කා. වයස අවුරුදු 32යි.  මම දැනට කොලබ ප්‍රසිද්ද බාලිකා විද්‍යාලයක ගුරුවරියක් විදිහට සේවය කරනවා. මේ සිදුවීම උනේ මීට අවුරුදු 5 කට විතර කලින් මට මුල්ම ගුරු පත්වීම ලැබුන කාලෙදිමයි. මට මුල්ම ගුරු පත්වීම ලැබුනේ බදුල්ල පැත්තේ බාලිකා විද්‍යාලයකට. මට තිබුන ප්‍රදාන ගැටලුව තමයි නවාතැනක් නැතිකම. මුල්දවස් ටිකේ ඉස්කෝලේ …

Read More »